<< Overzicht
Foto van de maand

Januari 2023


Bergeend

Bergeenden zijn opvallende eenden die zich voornamelijk langs de kusten van Noord-Holland zijn te vinden. Ook broeden ze in droogmakerijen en op akkerlanden.

’s Winters verblijven ze vooral in het Waddengebied, waar ze ruien in het najaar en luidruchtig kibbelen over hun voedselterritorium. Ze eten vooral schaaldieren, slakjes en wormen.
In het voorjaar trekken de volwassen Bergeenden naar hun broedgebieden in de duinen, recreatiegebieden, polders en andere gebieden met veel dekking, zoals het Robbenoord. Ze hebben de neiging om dicht bij elkaar te broeden in oude konijnenholen, riethopen, oude rioolpijpen enz. Als er maar voldoende dekking is. Ze broeden zeer verborgen. Helaas lijden ze wat onder de concurrentiedruk van nijlganzen, die ook graag in holen broeden.
De onvolwassen Bergeenden blijven vooral op het wad. Ze zijn pas na 2 jaar geslachtrijp, maar vormen al in het eerste jaar paren.

Als er in begin juni jongen zijn, worden regelmatig crèches gevormd van verschillende broedsels, die door één, of enkele ouders worden begeleid.

De Bergeend is een niet te miskennen soort die m.i. echt bijdraagt aan de soortenrijkdom van onze provincie.


HTML Comment Box is loading commens...


© 2011-2023 Ton Tuinman